Σας ενημερώνουμε ότι για το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου του 43 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/ τ. Α΄/17-6-1996), προϋπόθεση για την εγγραφή / εισαγωγή αποτελεί η Συνέντευξη.

Αναλυτικότερα: «…..σπουδαστές που παρουσιάζουν κώφωση ή βαρηκοΐα ή ….. διαγράφονται από το Τμήμα και εισάγονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους με απόφαση του Υπουργού ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης διαγραφής από το Τμήμα)».

Η Συνέντευξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 θα διεξαχθεί διά ζώσης  στην έδρα της Σχολής (Πανεπιστημιούπολη Ρίο) από τριμελή επιτροπή μελών του Τμήματος, στην οποία υποβάλλουν οι εισακτέοι ακουόγραμμα από Δημόσιο φορέα.

Προσεχώς θα αναρτηθούν οι ημερομηνίες και ο ακριβής χώρος διεξαγωγής της συνέντευξης.

 

                                              Από την Γραμματεία