ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εξέταση του Μαθήματος
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Για την εξέταση του μαθήματος, η οποία θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση απαλλακτικής εργασίας, πρέπει να εγγραφείτε στο παρακάτω μάθημα στο eclass