Μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών η Γραμματεία δεν θα λειτουργήσει από

Δευτέρα 9 Αυγούστου έως και Παρασκευή 20 Αυγούστου.