Τα απαιτούμενα έντυπα για την Π.Α. για έναρξη με πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ. βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Π.Α. για έναρξη με πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ.

κατάθεση εντύπων για Π.Α. ΕΠΑΝΕΚ έως τις 19/03/2021