Την Τετάρτη 18/1/2023 και ώρα 10:00 στην αίθουσα ΠΑΜ16 θα γίνει ενημέρωση για την ολοκλήρωση του μαθήματος ‘Πρακτική Άσκηση’ του 8ου Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Η ανακοίνωση αφορά μόνο όσους φοιτούν στο 7ο εξάμηνο σπουδών αυτή τη στιγμή και πληρούν τα κριτήρια (μέχρις ώρας) παρακολούθησης του μαθήματος ‘Πρακτικής Άσκησης’ και η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.