Σχετ.: α) Η υπ΄αριθ. 482/16796/28.5.2021 απόφαση της υπ΄αριθ. 187/27.5.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου

                β) Η υπ΄αριθ. 16290/30.9.2021 απόφαση της υπ΄αριθ. 192/29.9.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου

                γ) Η υπ΄αριθ. 36133/10.12.2021 απόφαση της υπ’ αριθ. 194/9.12.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου

                δ) Η υπ’ αριθ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα

για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

(ΦΕΚ 4406/24.9.2021, τ.Β΄).

     ε) Το υπ΄αριθ. 2293/Ζ1/10.1.2022 (αρ. Πρωτ. εισερχ. 1094/11.1.2022) έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων


Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 195/13.1.2022 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω ε΄σχετικό.

Επίσης, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, προς διευκόλυνση των φοιτητών που νοσούν με λοίμωξη, αποφάσισε ομόφωνα οι εξετάσεις στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν να διεξαχθούν κατά το από 21.2.2022-25.2.2022 χρονικό διάστημα, σε ημερομηνία που θα οριστεί για κάθε μάθημα/εργαστήριο με επιμέλεια του διδάσκοντα εντός του ως άνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος και κατ΄αντιστοιχία με τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων των μαθημάτων/εργαστηρίων αυτών κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου. Η συμμετοχή στις εξετάσεις των φοιτητών που νοσούν με λοίμωξη θα γίνεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.

Περαιτέρω, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2021-2022, ως ακολούθως:

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου

(συμπεριλαμβανομένης της εβδομάδας των εξετάσεων για τους φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη): 24.1.2022 – 25.2.2022

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 28.2.2022

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:     10.6.2022

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου:    13.6.2022-1.7.2022