Οι εκπαιδευτές είναι αναγνωρισμένοι και διδάσκουν υπό την αιγίδα του European Bobath Tutors’ Association (EBTA).

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης που χορηγείται είναι πιστοποιημένο από το European Bobath Tutors’ Association (EBTA) και έχει διεθνή ισχύ.

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Παρακαλούμε να κάνετε άμεσα την προεγγραφή σας, αποστέλλοντας e-mail στο opendoor@eps-ath.gr με τον τίτλο της μετεκπαίδευσης που ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε.

 

ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ADVANCED NDT-BOBΑTH COURSE

“Λειτουργική παρέμβαση σύμφωνα με τις αρχές της θεώρησης NDT-Bobath”

Η μετεκπαίδευση απευθύνεται σε κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Λογοθεραπευτή και με αποδεδειγμένη διετή προϋπηρεσία με παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση, διάφορα νευρολογικά προβλήματα και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της βασικής μετεκπαίδευσης στη Νευροεξελικτική Αγωγή (BASIC NDT BOBATH COURSE).

Η μετεκπαίδευση αφορά τη λειτουργική παρέμβαση σύμφωνα με τις αρχές της θεώρησης NDT-Bobath. Πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του European Bobath Tutors’ Association (EBTA).

Στόχοι της μετεκπαίδευσης είναι:

*Η εξοικείωση με τις αρχές ICF και των F-Words για τη θέσπιση λειτουργικών θεραπευτικών στόχων

*Ο προσδιορισμός των βημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ανάλυσης μιας λειτουργίας

* Η αναγνώριση των επιμέρους στοιχείων συγκεκριμένων λειτουργιών με έμφαση  στα στοιχεία του στασικού ελέγχου και της εμπλοκής-αλληλεπίδρασης των αισθητηριακών-αντιληπτικών-γνωστικών συστημάτων

* Η συσχέτιση των επιμέρους στοιχείων μιας λειτουργικής δραστηριότητας ενός παιδιού με τους περιορισμούς συμμετοχής του

* Η ακολουθία της κατάλληλης διαδικασίας επιλογής της λειτουργίας-στόχου για τις ανάγκες κάθε παιδιού, για κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και περιβάλλον

* Η χρήση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης για τον καθορισμό των πλέων κατάλληλων, και αποτελεσματικών στρατηγικών για την κατάκτηση των συγκεκριμένων λειτουργικών στόχων

* Η εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών για την αποτελεσματική προετοιμασία του στασικού ελέγχου και των αισθητηριακών συστημάτων που εμπλέκονται στη λειτουργία-στόχο

* Η διαμόρφωση συνθηκών προσομοίωσης του περιβάλλοντος μέσω παιχνιδιού για την εξάσκηση των απαραίτητων στοιχείων της λειτουργίας

* Η διευκόλυνση της χρήσης-εξάσκησης της λειτουργίας στην καθημερινή πρακτική

* Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων εξάσκησης της συγκεκριμένης λειτουργίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα με τη χρήση των κατάλληλων προσαρμογών και μέσων υποστήριξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός συμμετεχόντων: 24 άτομα

Διάρκεια: Η μετεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε 2 κύκλους, συνολικής διάρκειας 6 ημερών.

* α’ κύκλος: 3 ημέρες (6-8 Ιανουαρίου 2023)

* β’ κύκλος: 3 ημέρες (13-15 Ιανουαρίου 2023)

Διοργάνωση BABY NDT-BOBATH COURSE

Η μετεκπαίδευση απευθύνεται σε κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Λογοθεραπευτή και με αποδεδειγμένη διετή προϋπηρεσία με βρέφη και παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, διάφορα νευρολογικά προβλήματα και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της βασικής μετεκπαίδευσης στη Νευροεξελικτική

Αγωγή (BASIC NDT BOBATH COURSE).

Η μετεκπαίδευση αφορά την αξιολόγηση και έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση βρεφών ηλικίας 0-24 μηνών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση αισθητικοκινητικών αποκλίσεων και διαταραχών. Πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του European Bobath Tutors Association (EBTA) και τις βασικές αρχές, όπως αυτές έχουν καθορισθεί από τους εμπνευστές του συγκεκριμένου σεμιναρίου Mary Quinton και Elizabeth Kong.

Η μετεκπαίδευση περιλαμβάνει:

* Θεωρητικές εισηγήσεις και διαδραστικά εργαστήρια από εξειδικευμένους πιστοποιημένους εκπαιδευτές

* Επίδειξη θεραπευτικών τεχνικών και πρακτική άσκηση μεταξύ των σπουδαστών και σε κούκλες

* Εφαρμογή των θεραπευτικών τεχνικών σε βρέφη με αισθητικοκινητικές δυσλειτουργίες και αναπτυξιακές αποκλίσεις, διαφόρων τύπων και ηλικιών

* Επιδείξεις θεραπευτικών συνεδριών με βρέφη 0-12 μηνών

* Διαλέξεις από Έλληνες ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και πανεπιστημιακούς καθηγητές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός συμμετεχόντων: 24 άτομα

Διάρκεια: Η μετεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε 2 κύκλους, συνολικής διάρκειας 12 ημερών.

* α’ κύκλος: 6 ημέρες (18-23 Απριλίου 2023)

* β’ κύκλος: 6 ημέρες (2-7 Μαϊου 2023)

8ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (BASIC NDT BOBATH COURSE)

Η μετεκπαίδευση στη Νευροεξελικτική Αγωγή (BASIC NDT BOBATH COURSE)_ _απευθύνεται σε κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη διετή προϋπηρεσία, μετά τη λήψη του πτυχίου τους, σε παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση, διάφορα νευρολογικά προβλήματα και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές και ειδικότητα Ιατρού, Φυσικοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή.

Η μετεκπαίδευση αφορά αποκατάσταση και θεραπεία παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και άλλες αισθητικοκινητικές διαταραχές_. _Πραγματοποιείται με τις προδιαγραφές του European Bobath Tutors’ Association (EBTA), σύμφωνα με τις οποίες η μέθοδος της Νευροεξελικτικής αγωγής – Bobath, μέσα από την επίλυση προβλημάτων και την προοπτική εξέλιξης, προσεγγίζει διεπιστημονικά την αξιολόγηση, τη θεραπεία και τη διαχείριση κάθε ατόμου με περιορισμένη ικανότητα συμμετοχής στην καθημερινή ζωή, λόγω κινητικών αισθητηριακών, αντιληπτικών και γνωστικών δυσλειτουργιών, εξαιτίας της βλάβης – δυσλειτουργίας του ΚΝΣ.

Η μετεκπαίδευση περιλαμβάνει:

* Θεωρητικές εισηγήσεις από εξειδικευμένους πιστοποιημένους εκπαιδευτές

* πρακτική άσκηση μεταξύ των σπουδαστών

* εφαρμογή των θεραπευτικών τεχνικών σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, αισθητικοκινητικές δυσλειτουργίες και αναπτυξιακές αποκλίσεις, διαφόρων τύπων και ηλικιών

* Επιδείξεις θεραπευτικών συνεδριών με παιδιά

* Διαλέξεις από Έλληνες ειδικούς ιατρούς-θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, πανεπιστημιακούς καθηγητές, δασκάλους, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός συμμετεχόντων: 24 άτομα

Διάρκεια: 8 εβδομάδες

* α’ κύκλος: 26 Ιουνίου – 21 Ιουλίου 2023 (Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00)

* β’ κύκλος: 1 Ιουλίου – 26 Ιουλίου 2024 (Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00)

Οργανωτική ομάδα Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή:

* Ελένη Ροδίτη

* Κατερίνα Ψάρρα

Επιστημονική ομάδα Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή:

* Παντελής Στάθης, Νευρολόγος

* Κατερίνα Σπυριδάκη, PT, NDT

Εκπαιδευτική ομάδα:

* Πετρίδου Πόπη, PT, NDT – Bobath Senior Tutor, _Συντονίστρια μετεκπαίδευσης_

* Μηλιώνη Λιάνα, PT, PhD NDT – Bobath Senior Tutor

* Μπλομ Ντορέ, ST, NDT – Bobath Senior Tutor

* Σταυρακούδη Μαίρη, PT, NDT Bobath Tutor

* Ατματζάκης Κυριάκος, PT, NDT – Bobath Senior Tutor

Την εκπαιδευτική ομάδα θα πλαισιώσουν και άλλοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Εκπαιδευτών της προσέγγισης NDT – Bobath (EBTA)._

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου,

Τηλέφωνο 2109622290 (εσωτ. 309) & email: opendoor@eps-ath.gr