Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Λογοθεραπείας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

 

Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Λογοθεραπείας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2022.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

α)   Αίτηση του ενδιαφερόμενου. (ΑΙΤΗΣΗ)

β)   Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

γ) Αντίγραφο πτυχίου ή Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών.
Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός Πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό/αναλυτική βαθμολογία, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και Βεβαίωση Ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο.