Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου.

Παρακαλώ παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις για τα μαθήματά σας, εδώ, στο διαδικτυακό ιστότοπο του τμήματος. Ανακοινώσεις θα εμφανίζονται και στο χώρο κάθε μαθήματος στο eclass.upatras. Για τα μαθήματα με μπλε επισήμανση στο πρόγραμμα, θα πρέπει να περιμένετε ανακοίνωση για την συνάντηση με τον/την υπεύθυνο/νη καθηγητή/τρια.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινό 2020-2021_ ΕΚΔΟΣΗ 3

**Όσα μαθήματα δεν έχουν όνομα εκπαιδευτικού θα ξεκινήσουν αργότερα.