Το Τμήμα Λογοθεραπείας έχει σκοπό την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Την εκπαίδευση των φοιτητών επί των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, καθώς και την πρόληψη, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των σχετιζόμενων διαταραχών.
 • Την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης διαταραχών που παρουσιάζονται σε παιδιά και σε ενήλικες, σε σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία και λοιπά ιδρύματα όπως και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τμήματος, στο πλαίσιο των μαθημάτων Κλινικής Άσκησης.
 • Την επιστημονική έρευνα επί θεμάτων που αφορούν τον λόγο, τη φωνή, την ομιλία, την κατάποση καθώς και τις διαταραχές αυτών. Έμφαση αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα, αλλά και σε άλλες γλώσσες με τις οποίες έρχεται σε επαφή στο πλαίσιο της σύγχρονης πολυπολιτισμικής και πολυγλωσσικής κοινωνίας. (Ο όρος λόγος χρησιμοποιείται ως συνώνυμος του όρου γλώσσα, προς αποφυγή σύγχυσης με τη γλώσσα ως οργάνου της άρθρωσης).
 • Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους προαναφερθέντες τομείς και πληθυσμούς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.

           Ακαδημαϊκοί Στόχοι

 • Να παρέχονται σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά και την ανάπτυξη της ανθρώπινης επικοινωνίας και κατάποσης καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου (τυπικοί πληθυσμοί).
 • Να παρέχονται σύγχρονες θεωρητικές και κλινικές γνώσεις σε ό,τι αφορά την αιτιολογία, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχονται μαθήματα που αντανακλούν τη σύγχρονη κλινική πρακτική, σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την άσκηση του επαγγέλματος σε ένα πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Να εκπαιδεύονται οι φοιτητές ως προς τις σύγχρονες μεθόδους έρευνας και τεχνολογίας και ως προς τη χρήση της βιβλιογραφίας, και να είναι ικανοί να κρίνουν την επιστημονική βιβλιογραφία και τις κλινικές εφαρμογές της.
 • Να παράγεται έρευνα προσανατολισμένη στους παραπάνω στόχους, με ερευνητικό πεδίο τις διαταραχές της επικοινωνίας και κατάποσης. Όταν πρόκειται για γλωσσικές διαταραχές ειδικότερα, να δίνεται έμφαση στο πως αυτές εμφανίζονται στην Ελληνική γλώσσα σε όλα τα επίπεδά της, καθώς και σε άλλες γλώσσες με τις οποίες έρχεται σε επαφή.

           Στόχοι Κλινικής Εκπαίδευσης

 • Να είναι ικανοί οι φοιτητές να χειριστούν κλινικές περιπτώσεις διαταραχών επικοινωνίας και κατάποσης διαφόρων ειδών και βαθμών σοβαρότητας.
 • Να παρέχονται στους φοιτητές οι ευκαιρίες να σχετίζουν τις θεωρητικές γνώσεις και απόψεις με την κλινική πράξη χρησιμοποιώντας σύγχρονες και κατάλληλες διαγνωστικές/θεραπευτικές μεθόδους βάσει ενδείξεων (evidence based practice).
 • Να αναπτύσσουν οι φοιτητές τις αρχές του επαγγελματισμού και της υπευθυνότητας σύμφωνα με την ηθική και δεοντολογία που διέπει τα επαγγέλματα υγείας.
 • Να έχουν οι απόφοιτοι τη δυνατότητα να εργάζονται ως μέλη Διεπιστημονικών Ομάδων συμμετέχοντας στη διαχείριση ατόμων με προβλήματα επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να είναι ικανοί οι απόφοιτοι να εξασκούν το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή.