Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ιδρύεται στο Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα σε θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
 2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους κλάδους που άπτονται της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 3. Τη συνεργασία, κάθε μορφής, με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 5. Την παροχή υπηρεσιών
 6. Στο εργαστήριο περιλαμβάνονται οι κάτωθι μονάδες:
  μονάδα προαγωγής και αγωγής υγείας,

  μονάδα αποκατάστασης,
  μονάδα νέων τεχνολογιών υπηρεσιών υγείας,
  μονάδα πρόληψης και διαχείρισης νοσημάτων