Το Τμήμα Λογοθεραπείας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος (Πανεπιστημίου Πατρών).

Αποστολή του Τμήματος είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών και φοιτητριών στις στις βιολογικές, γνωστικές, ψυχοκοινωνικές και φυσικές επιστήμες για την αξιολόγηση της ανθρώπινης επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και κατάποσης και στην πρόληψη, ανίχνευση, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών τους, η παραγωγή έρευνας και νέας γνώσης στους παραπάνω τομείς, και η προσφορά προς τα άτομα με ελλείμματα ή διαφορετικότητες της επικοινωνίας.

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά και την ανάπτυξη της ανθρώπινης επικοινωνίας και κατάποσης καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, και κλινικών γνώσεων και ικανοτήτων για την αιτιολογία, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών επικοινωνίας και κατάποσης.  Αποσκοπεί στη δημιουργία αποφοίτων ικανών να εξασκούν αυτόνομα ή σε διεπιστημονικές ομάδες το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή, σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής και της δεοντολογίας που διέπει τα επαγγέλματα υγείας, ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επόμενο επίπεδο, σε ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια υψηλού επιπέδου και διεθνούς αναγνώρισης.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

  • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών και εστίαση στα Μαθησιακά Αποτελέσματα
  • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
  • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
  • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
  • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, μέσω δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια αντίστοιχου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Λογοθεραπείας υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.