Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70 τ.Α /7-5-2019) και έγινε ένταξη των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και των φοιτητών του Τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που ιδρύθηκε το 1996 στο τότε ΤΕΙ Πατρών. Αποτελεί το πρώτο από τα τρία ομοειδή Τμήματα της Ελληνικής δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει προπτυχιακές σπουδές στη Λογοθεραπεία.

Στόχος του Τμήματος είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών στις βιολογικές διαδικασίες της ανθρώπινης επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και κατάποσης, και στην πρόληψη και θεραπεία των σχετιζόμενων διαταραχών, η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και παραγωγή νέας γνώσης στα παραπάνω θέματα, και η προσφορά προς τα άτομα με διαταραχές ή διαφορετικότητες της επικοινωνίας.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος διαμορφώνεται και προσαρμόζεται δυναμικά με βάση τις εξελίξεις της επιστήμης και τα πρότυπα διεθνών και Ευρωπαϊκών οργανισμών Λογοπαθολογίας όπως των παρακάτω:

α) American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), β) Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists (CPLOL) και  γ) International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP).

Το Τμήμα συμμετείχε στο Δίκτυο Εναρμόνισης & Ποιότητας των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για Λογοθεραπευτές στην Ευρώπη (NetQues), δίκτυο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκριτική μελέτη των Προγραμμάτων Σπουδών Λογοθεραπείας 65 Ιδρυμάτων σε 31 Ευρωπαϊκές και συνεργαζόμενες χώρες.

Όραμα του Τμήματος είναι:

  1. Να συνεχιστεί η αναγνώρισή του στον Ελληνικό χώρο ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης ακαδημαϊκής και κλινικής εκπαίδευσης, ώστε να έχει διαρκώς υψηλή βάση εισαγωγής και τη μεγαλύτερη από τα άλλα Τμήματα Λογοθεραπείας ζήτηση και απορρόφηση αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
  2. Να συνεχίσει να χρησιμεύει ως πόλος αναφοράς στην περιοχή, αλλά και  στην Ελλάδα γενικότερα, για διαταραχές ομιλίας, λόγου, επικοινωνίας και κατάποσης δια μέσου, αφενός της Κλινικής Λογοθεραπείας, και αφετέρου των εξειδικευμένων γνώσεων και της εμπειρίας των μελών ΔΕΠ.
  3. Η διαρκής εξέλιξη και προαγωγή του Τμήματος, μέσω της αύξησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής, προκειμένου το επίπεδο της παρεχόμενης  εκπαίδευσης να ακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και τάσεις της εκπαίδευσης στον τομέα της Λογοπαθολογίας διεθνώς, και το παραγόμενο επιστημονικό έργο να αυξάνεται ποσοτικά, να βελτιώνεται ποιοτικά, και να περιλαμβάνει όλα τα μέλη του Τμήματος.
  4. Η διαρκής αναγνώριση από την κοινωνία του έργου και της συμβολής των αποφοίτων του Τμήματος στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαταραχών ομιλίας, λόγου, φωνής και κατάποσης.