Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Το Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί υποψήφιους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής, αλλά κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να έχουν επικοινωνήσει από πριν με κάποιο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος για να εξασφαλίσουν την επίβλεψή του σε θέμα που άπτεται των ενδιαφερόντων τους. Στις ιστοσελίδες των μελών ΔΕΠ υπάρχουν τα ιδιαίτερα ερευνητικά  τους ενδιαφέροντα, καθώς και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους και όλα τα λοιπά δικαιολογητικά (εκτός από τις συστατικές επιστολές) σε ένα αρχείο zip στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sltphdsecr@upatras.gr.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που περιλαμβάνει τον προτεινόμενο τίτλο διδακτορικής διατριβής, τη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής (Ελληνικά ή Αγγλικά), και τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής. (Αίτηση)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Προσχέδιο/πρόταση διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα που θα περιλαμβάνει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες. Το μέγεθος θα πρέπει να κυμαίνεται στις 2.500 λέξεις, εκτός της Βιβλιογραφίας. (Υπόδειγμα Ελληνικά) – (Υπόδειγμα Αγγλικά)
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 5. Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. του εξωτερικού)
 6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων)
 7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές Α.Ε.Ι. (Α’ βαθμίδας, αναπληρωτών ή επίκουρων καθηγητών, λεκτόρων).
  Οι επιστολές θα πρέπει να είναι πρόσφατες και να στέλνονται απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sltphdsecr@upatras.gr, από τον την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος του. Το μήνυμα στο οποίο θα στέλνονται θα πρέπει να έχει τίτλο: Συστατική επιστολή για: Επώνυμο, Όνομα (ή Reference letter for: First name, Last name). Το περιεχόμενο των επιστολών θεωρείται εμπιστευτικό και γνωστοποιείται μόνο στις αρμόδιες επιτροπές του Τμήματος.
 9. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης του, ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει.

Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών/τριών του διδακτορικού προγράμματος είναι τα εξής:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
 • Επιτυχής παρουσίαση της πρότασης διδακτορικής διατριβής (εδάφιο 3. του 4.2) σε τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την αξιολόγηση των αιτήσεων, τις προϋποθέσεις αποδοχής, τους όρους και υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, τις διαδικασίες επίβλεψης και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής καθώς και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών (όπως  παραδοτέα, χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών) κ.α., συμβουλευτείτε το ΦΕΚ έγκρισης του κανονισμού ΔΔ του Τμήματος (ΦΕΚ 2824/13-07-2020). ΦΕΚ2824-2020-Διδακτορικές Σπουδές

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται μετά από μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sltphdsecr@upatras.gr, ή τηλεφωνικά τηλ.: (+30) 2610 962801.