Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν την εξαμηνιαία υποχρεωτική πρακτική άσκηση των φοιτητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του πρώην ΤΕΙ.

 

Αντικείμενο της πρακτικής άσκησης

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι η ενημέρωσή τους και η εφαρμογή επιστημονικών και κλινικών διαδικασιών σε τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Ως Υπεύθυνος Εργασίας της Επιχείρηση/Οργανισμού που θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών του Τμήματος Λογοθεραπείας θα πρέπει να συμβάλλετε στο μέγιστο δυνατό για την πληρέστερη εκπαίδευση των σπουδαστών στους τομείς της Λογοθεραπείας, και πιο συγκεκριμένα :

  • Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού-γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.
  • Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.
  • Να τους δίνετε την ευκαιρία να επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), μη λεκτικής επικοινωνίας – τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Ο Υπεύθυνος Εργασίας της Επιχείρησης/Οργανισμού θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τον Επόπτη Εκπαιδευτικό που έχει οριστεί από το Τμήμα Λογοθεραπείας και να αναφέρει τα τυχόν προβλήματα στην πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και όποια άλλη πληροφορία θα του ζητηθεί.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες. Η πρακτική άσκηση είναι συνεχόμενη, αλλά ο/η σπουδαστής/στρια μπορεί για σοβαρούς λόγους να απουσιάσει συνολικά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με έγκριση από τον Υπεύθυνο Εργασίας ή/και τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών αμείβεται και η αποζημίωση των ασκουμένων ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 12 του Ν. 1351/83 για την “Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”, άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 174/85, Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ.183 τα. Β΄/14-4-86), Κ.Υ.Α. Αρ  5/4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ.453 τ. Β΄/16-6-86)). Οι σπουδαστές εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης καταβάλλεται ακέραια και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή φόρους. Οι πρακτικά ασκούμενοι σπουδαστές δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα ούτε επίδομα κανονικής άδειας.

Α) Ιδιωτικός τομέας (ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις δημοσίου – Ο.Τ.Α.)

Για τον ιδιωτικό τομέα η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται με βάση τα παραπάνω στο 80% του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Β) Δημόσιος τομέας (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.)

Στο δημόσιο τομέα οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι θεσμοθετημένες με υπουργικές αποφάσεις και η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται στα 176,08€/μήνα.

Οι σπουδαστές ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για περιπτώσεις Ατυχήματος.

  •  η εισφορά είναι 1% του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.
  • δεν δίδονται δώρα, επίδομα κανονικής Άδειας
  • δεν αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης.
  • Οι πρακτικά ασκούμενοι σπουδαστές απογράφονται σαν ασφαλισμένοι στα μητρώα του Ιδρύματος .
  • Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους σπουδαστές, τα προβλεπόμενα στους όρους και τις προϋποθέσεις της περί Ι.Κ.Α. σχετικής νομοθεσίας (η δέουσα ιατρική περίθαλψη, κλπ.)
  • Διευκρινίζεται ότι ο κατά τα παραπάνω ειδικός τρόπος ασφάλισης των φοιτητών της κατηγορίας αυτής, κατά του κινδύνου ατυχήματος, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί κάθε φορά η Πρακτική Άσκησή τους.