Όνομα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής

Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια

Επιτροπή

Τριανταφυλλιά Βλάχου

Η επίδραση του τρόπου παρουσίασης των οπτικών ερεθισμάτων στην Λογοθεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά με Διαταραχή στην Έκφραση της Γλώσσας

Σταυρούλα
Γεωργοπούλου

  1. Maria Kambanaros
  Univ. of South Australia
  2. Αρχόντω Τερζή
  Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανθή Ζαφείρη

Αξιοποίηση/ενσωμάτωση διευκολύνσεων και δομικές προβλέψεις κατά την επεξεργασία προτάσεων από Ελληνόφωνα άτομα με μη ρέουσα αφασία

Αρχόντω Τερζή

  1. Maria Kambanaros
  Univ. of South Australia
  2. Ianthi Tsimpli
  Univ. of Cambridge
Σοφία Μανίκα Ανίχνευση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαταραχές στην ακουστική επεξεργασία

Νικόλαος Τρίμμης

  1. Βούλα Γεωργοπούλου
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  2. Γιάννης Παπακυρίτσης
  Πανεπιστήμιο Πατρών
Δάφνη Μπαγιόκα Οι ερωτήσεις των παιδιών και των ενηλίκων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος Αρχόντω Τερζή   1. Γιάννης Παπακυρίτσης
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  2. Theo Marinis
  University of Konstanz
Μυρτώ Περδικογιάννη

Ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα ενός συστήματος διαγενεακής εξιστόρησης σε ασθενείς με αφασία

 

Σταυρούλα
Γεωργοπούλου
  1. Ελευθερία Γερονίκου
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  2. Maria Kambanaros
  Univ. of South Australia