Φωτεινή Μπόκαρη
Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
email: fbokari@upatras.gr
Τηλ: 2610 962812

Ελευθερία Γερονίκου
Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
email: egeronikou@upatras.gr
Τηλ: 2610 962806