Φωτεινή Μπόκαρη,
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, MSc
Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
email: fbokari@upatras.gr
Τηλ: 2610 962812