Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν την εξαμηνιαία υποχρεωτική πρακτική άσκηση των φοιτητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του πρώην ΤΕΙ.

 

Οι φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας, στα πλαίσια των σπουδών τους, υποχρεούνται να διενεργήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών (άρθρ. 24 Ν.1404/83 «Για τη δομή και λειτουργία των ΤΕΙ») . Η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του ΤΕΙ προβλέπεται με το Π.Δ. 174/85 (Φ.Ε.Κ. 59/Α΄/29-03-1985) και διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε5/ 1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ. 183/ τ.Β΄14-4-86), όπως τροποποιήθηκε με την Ε5 4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ. 453/τΒ΄16-07-86) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.

Αντικείμενο της πρακτικής άσκησης

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι η ενημέρωσή τους και η εφαρμογή επιστημονικών και κλινικών διαδικασιών σε τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές ασχολούνται με :

  • Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού-γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν, καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.
  • Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.
  • Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.
  • Να τους δίνεται η ευκαιρία να επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), μη λεκτικής επικοινωνίας – τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες δύνανται να περιλάβουν:
  1. Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
  2. Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
  3. Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης.

Εποπτεία πρακτικής άσκησης

Κατά την ανάληψη της πρακτικής άσκησης από τον/την φοιτητή/τρια η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ορίζει Επόπτη Εκπαιδευτικό, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία άσκησης του εκπαιδευόμενου, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί του, καθώς και με τον Υπεύθυνο Εργασίας της Επιχείρησης/Οργανισμού.

Ο/ ή φοιτητής /τρια υποχρεούται κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης να ενημερώνει κάθε μήνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον Επόπτη Εκπαιδευτικό για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει κατά την διάρκεια της.

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Τα παραπάνω κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας και φυλάσσονται στο φάκελο του/της φοιτητή/φοιτήτριας.

Διάρκεια πρακτικής άσκησης

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες. Η πρακτική άσκηση είναι συνεχόμενη, αλλά ο/η φοιτητής/τρια μπορεί για σοβαρούς λόγους να απουσιάσει συνολικά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με έγκριση από τον Υπεύθυνο Εργασίας ή/και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, είτε με ευθύνη/επιθυμία του εκπαιδευόμενου, είτε με ευθύνη/επιθυμία του Εργοδότη, διακοπεί η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση Διακοπής από τον ΟΑΕΔ και να φροντίσει για την συνέχισή της σε άλλο χώρο εργασίας, εντός ενός έτους.

Επιτροπή πρακτικής άσκησης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται Τριμελής Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με διετή θητεία, η οποία συντονίζει σε συνεργασία με το Συμβούλιο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος τα θέματα πρακτικής άσκησης.

Ιδιαίτερα η Επιτροπή μεριμνά, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος, για την ανάπτυξη επαφών με επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπου μπορούν να πραγματοποιήσουν φοιτητές/τριες την πρακτική τους άσκηση, την κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με το αντικείμενο και τις δραστηριότητές τους, την τοποθέτηση των φοιτητών/τριών σε θέσεις κατά το δυνατό αντίστοιχες με τα ιδιαίτερα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και το Kέντρο Βάρους Σπουδών που έχουν επιλέξει, με στόχο την εξειδίκευση και κατ’ επέκταση τη διευκόλυνση των πτυχιούχων του τμήματος στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Επίσης η Επιτροπή εισηγείται στα αρμόδια όργανα διοίκησης για θέματα που αφορούν την πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών.

Εργασιακοί Χώροι πρακτικής άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων:

Α. Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.)

Β. Στον ιδιωτικό τομέα, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης.

Σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος γίνεται καταγραφή και κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων και οργανισμών, ανάλογα με το αντικείμενο και τις δραστηριότητές τους (κύκλο εργασιών), ώστε η τοποθέτηση των φοιτητών-τριών για πρακτική άσκηση να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και το Κέντρο Βάρους Σπουδών που έχουν επιλέξει.

Διαδικασία

Για να ξεκινήσουν την Πρακτική Άσκηση οι φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς του τμήματος. Ο φοιτητής/τρια δεν μπορεί να ξεκινήσει πρακτική άσκηση εάν χρωστάει ένα ολόκληρο μάθημα (Θεωρία και Εργαστήριο). Μπορεί να ξεκινήσει πρακτική άσκηση εάν χρωστάει έως και δύο μισά μαθήματα. (πχ. Μια θεωρία και ένα εργαστήριο).

Ο φοιτητής θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τα πλαίσια που επιθυμεί, ώστε να διασφαλιστεί η έγκριση από τον Υπεύθυνο Εργασίας της Επιχείρησης/Οργανισμού. Εφόσον ο Υπεύθυνος Εργασίας της Επιχείρησης/Οργανισμού ενημερωθεί και συναινέσει στην έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, ο φοιτητής καταθέτει στο Τμήμα την Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης και Βεβαίωση αποδοχής πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης  από τον φορέα. Μετά την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Τμήματος Λογοθεραπείας υπογράφεται από τους τρείς εμπλεκόμενους (φοιτητής , υπεύθυνος εργασίας της Επιχείρησης/Οργανισμού και Πρόεδρο του Τμήματος Λογοθεραπείας) σε τρία αντίτυπα η αντίστοιχη Ειδική σύμβαση εργασίας πρακτικής εργασίας πρακτικής άσκησης φοιτητών. Ο φοιτητής υποχρεούται μετά την υπογραφή των συμβάσεων να επιστρέψει ένα αντίτυπο στην Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας εντός του πρώτου μήνα της Πρακτικής Άσκησης.

Σε μηνιαία βάση ο φοιτητής θα πρέπει να ενημερώνει τον Επόπτη Εκπαιδευτικό για την πορεία της Πρακτικής Άσκησης, αναφέροντας τυχόν προβλήματα που πιθανώς να προκύψουν, ενώ ο Επόπτης Εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να ζητήσει ενημέρωση ανά πάσα στιγμή από τον σπουδαστή ή Υπεύθυνο Εργασίας της Επιχείρησης/Οργανισμού για την πορεία της πρακτικής άσκησης.

Με το πέρας της εξάμηνης πρακτικής ο φοιτητής ολοκληρώνει την συμπλήρωση του Βιβλίου πρακτικής άσκησης τo οποίo θα πρέπει να καταθέσει στην Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας με συμπληρωμένη την Αίτηση επικύρωσης πρακτικής άσκησης.