ΑΡΧΟΝΤΩ ΤΕΡΖΗ

ΘΕΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΤΗΛ: (+30) 2610-962804
E-MAIL:
aterzi@upatras.gr,

arhonto.terzi@gmail.com

Προσωπική Ιστοσελίδα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 • Διδακτορικό Γλωσσολογίας (Σύνταξη). City University of New York, Graduate Center, ΗΠΑ.
 • Μάστερς Γλωσσολογίας. City University of New York, Graduate Center, ΗΠΑ.
 • Μάστερς Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. City University of New York, Hunter College, ΗΠΑ.
 • Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Ειδίκευση: Στατιστική.
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Συντακτική Θεωρία, Συγκριτική Σύνταξη, Κατάκτηση Γλώσσας, Γλωσσικές Διαταραχές
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2021-2022

Προπτυχιακό επίπεδο
• Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (1ο εξάμηνο)
• Γλωσσική Ανάπτυξη-Κατάκτηση Γλώσσας (2ο εξάμηνο)
• Συντακτική Δομή και Διαταραχές του Λόγου (4ο εξάμηνο)
• Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Διγλωσσία (7ο’ εξάμηνο)
Μεταπτυχιακό επίπεδο
• Λόγος και Νόηση

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Terzi, Arhonto (2021) “Synthetic Passives in Early and Impaired Grammar: The View from Greek Reflexive Verbs.” In K. Grohmann, A. Matsuya & E. M. Remberger (eds.) Passives Crosslinguistically: Theoretical and Experimental Approaches.  Leiden: Brill Academic Publishers, 394-418.
 • Angelopoulos, Nikos, Chris Collins and Arhonto Terzi (2020) ‘Greek and English passives, and the role of by-phrases.’ Glossa: a journal of general linguistics 5(1),90. DOI: http://doi.org/10.5334/gjgl.1185
 • Terzi, Arhonto, Anthi Zafeiri, Theodoros Marinis & Konstantinos Francis (2019) “Subject and object pronouns of high-functioning children speakers of a null subject language.” Frontiers in Psychology 10:1301. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01301
 • Τερζή, Αρχόντω (2019) ‘Ο αόριστος της Ελληνικής σε δύο μη τυπικές ομάδες φυσικών ομιλητών.’ Στο Γλωσσική Ποικιλία. Μελέτες αφιερωμένες στην Αγγελική Ράλλη. Α. Αρχάκης, Ν. Κουτσούκος, Γ. Ξυδόπουλος & Δ. Παπαζαχαρίου (επιμ.). Αθήνα: Κάπα Εκδοτική, 433-448.
 • Terzi, Arhonto and Vicky Nanousi (2018) “Intervention effects in the relative clauses of agrammatics: the role of gender and case.” Glossa: a journal of general linguistics 3(1), 17.
 • Terzi, Arhonto (2017) “Complex Spatial Expressions.”  In M. Everaert and H. van Riemsdijk (eds.) The Syntax Companion. Blackwell.
 • Terzi, Arhonto and Vina Tsakali (2017) “The contribution of Greek SE in the development of locatives. “ Proceedings of the 12th International Conference in Greek Linguistics, 977-992. Berlin: Edition Romiosini.
 • Nanousi Vicky and Arhonto Terzi (2017) “Non-canonical sentences in agrammatism: the case of Greek Passives.” Proceedings of the 12th International Conference in Greek Linguistics, 773-778. Berlin: Edition Romiosini.
 • Terzi, Arhonto, Anthi Zafeiri, Theodoros Marinis and Konstantinos Francis (2017) “Object Clitics in the Narratives of High-Functioning Children with Autism.”Proceedings of the 41st Annual Boston University Conference on Language Development, 637-650.  Somerville, MA: Cascadilla Press.
 • Petersen, Carolina and Arhonto Terzi (2016) “Hyperraising and locality: a view from Brazilian Portuguese and Greek.”Proceedings of the 50th Chicago Linguistics Society.
 • Terzi, Arhonto, Theodoros Marinis and Konstantinos Francis (2016) “The Interface of Syntax with Pragmatics and Prosody in children with Autism Spectrum Disorders.” Journal of Autism and Developmental Disorders.46:2692-2706.
 • Terzi, Arhonto, Theodoros Marinis and Konstantinos Francis (2016) “Syntax and its interfaces at the low and high ends of the autism spectrum. ” In A. M. Di Sciullo (ed.) Biolinguistic Investigations on the Language Faculty,195-211. Amsterdam: John Benjamins.
 • Τερζή, Αρχόντω (2016) Συγκριτική Σύνταξη και Γλωσσικές Διαταραχές. Εύδοξος: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.
 • Georgiou, Renos, Christos Papatzalas and Arhonto Terzi (2016) “A non-finite period in early Cypriot Greek?  In A. Ralli, N. Koutsoukos & S. Bompolas (eds.) Proceedings of the 6th Modern Greek Dialects and Linguistic Theory Conference, 52-62. University of Patras.
 • Terzi, Arhonto and Vina Tsakali (2015) “Does Language Structure affect Acquisition of Spatial Terms?”  In G. Papanastasiou, D. Koutsogiannis & M. Theodoropoulou (eds.) Proceedings ofthe 35th Annual Meeting of the Linguistics Department of the University of Thessaloniki, 533-545.University of Thessaloniki.
 • Nchare, Abdoulaye Laziz and Arhonto Terzi (2014) “Licensing Silent Structure: the Spatial Prepositions of Shupamem.” Natural Language and Linguistic Theory 32: 673-710.
 • Terzi, Arhonto, Theodoros Marinis, Angeliki Kotsopoulou, Konstantinos Francis (2014) “Grammatical Abilities of Greek-Speaking Children with Autism.”Language Acquisition 21: 4-44.

                                 ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Ανάπτυξη εργαλείων ανίχνευσης της Θεωρίας του Νου και της Γλώσσας για ελληνόφωνα και γερμανόφωνα παιδιά με αυτισμό (MiLA)
  https://www.ling.uni-konstanz.de/mila/
 • Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό (PLan-V)
  https://planv-project.gr/index.html

Βλέπε επίσης Προσωπική Ιστοσελίδα