ΑΡΧΟΝΤΩ ΤΕΡΖΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Τηλ: (+30) 2610 962804
Email: aterzi@upatras.gr, arhonto.terzi@gmail.com

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 • Διδακτορικό Γλωσσολογίας (Σύνταξη). City University of New York, Graduate Center, ΗΠΑ.
 • Μάστερς Γλωσσολογίας. City University of New York, Graduate Center, ΗΠΑ.
 • Μάστερς Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. City University of New York, Hunter College, ΗΠΑ.
 • Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Ειδίκευση: Στατιστική.
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Συντακτική Θεωρία/Συγκριτική Σύνταξη, Τυπική Γλωσσική Κατάκτηση, Γλωσσικές Διαταραχές (αυτισμός, αφασία)
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προπτυχιακό επίπεδο

 • SLT_104 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
 • SLT_304  Γλωσσική Ανάπτυξη-Κατάκτηση Γλώσσας
 • SLT_ 401 Συντακτική Δομή και Διαταραχές του Λόγου
 • SLT_705 Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Διγλωσσία

Μεταπτυχιακό επίπεδο

 •  Λόγος και Νόηση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Stamouli S., M. Nerantzini, I. Papakyritsis, A. Katsamanis, G. Chatzoudis, A. Dimou …. & A. Terzi (2023) “A web-based application for eliciting narrative discourse from Greek-speaking people with and without language impairments.” Frontiers in Communication. Volume 8. DOI=10.3389/fcomm.2023.919617
 • Marinis, T., M. Andreou, D.-V. Bagioka, F. Baumeister, C. Bongartz, A. Czypionka… & A. Terzi (2023) “Development and validation of a task battery for verbal and non-verbal first- and second-order theory of mind.” Frontiers in Language Sciences Volume 1. DOI=10.3389/flang.2022.1052095
 • Angelopoulos, N., D.-V. Bagioka & A. Terzi (2023) “Exploring syntactically encoded evidentiality.” Language Acquisition 30: 50-75.
 • Terzi, A. (2021) “Synthetic Passives in Early and Impaired Grammar: The View from Greek Reflexive Verbs.” In K. Grohmann, A. Matsuya & E. M. Remberger (eds.) Passives Crosslinguistically: Theoretical and Experimental Approaches, 394-418.  Brill Academic Publishers.
 • Angelopoulos, N., C. Collins & Arhonto Terzi (2020) “Greek and English passives, and the role of by-phrases.” Glossa: a journal of general linguistics 5(1), 90.
 • Terzi, A., A. Zafeiri, T. Marinis & K. Francis (2019) “Subject and object pronouns of high-functioning children speakers of a null subject language.” Frontiers in Psychology 10:1301.
 • Terzi, A. & V. Nanousi (2018) “Intervention effects in the relative clauses of agrammatics: the role of gender and case.” Glossa: a journal of general linguistics 3(1), 17.
 • Terzi, Arhonto (2017) “Complex Spatial Expressions.”  In M. Everaert and H. van Riemsdijk (eds.) The Companion to Syntax (2nd Edition), 1027-1051.
 • Terzi, A., T. Marinis & K. Francis (2016) “The Interface of Syntax with Pragmatics and Prosody in children with Autism Spectrum Disorders.” Journal of Autism and Developmental Disorders.46: 2692-2706.
 • Τερζή, Α. (2016) Συγκριτική Σύνταξη και Γλωσσικές Διαταραχές. Κάλλιπος: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.
 • Nchare, A.-L. & A. Terzi (2014) “Licensing Silent Structure: the Spatial Prepositions of Shupamem.” Natural Language and Linguistic Theory 32: 673-710.
 • Terzi, A., T. Marinis, A. Kotsopoulou & K. Francis (2014) “Grammatical Abilities of Greek-Speaking Children with Autism.” Language Acquisition 21: 4-44.
 • Terzi, Arhonto (2010) “Locative Prepositions and Place.” In G. Cinque & L. Rizzi (eds.) Mapping Spatial PPsThe Cartography of Syntactic Structures, volume 6, 196-224, Oxford University Press.
 • Terzi, A. (2005) “Comparative Syntax and Language Disorders.” In G. Cinque & R. Kayne (eds.) The Oxford Handbook of Comparative Syntax, 111-137. OUP.
 • Petinou, K. & A. Terzi (2002) ‘Clitic Misplacement Among Normally Developing Children and Children with Specific Language Impairment and the Status of Infl Heads.’ Language Acquisition 10: 1-28.

                                 ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Ανάπτυξη εργαλείων ανίχνευσης της Θεωρίας του Νου και της Γλώσσας για ελληνόφωνα και γερμανόφωνα παιδιά με αυτισμό(MiLA), 2020-2022
  https://www.ling.uni-konstanz.de/mila/
 • Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό (PLan-V), 2020-2023
  https://planv-project.gr/

Citations Profile at Scholar Google: https://scholar.google.com/citations?user=WcHHK8gAAAAJ&hl=el