1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
SLT_101 Φωνητική 2 2 3 1,5 5
SLT_102 Εξελικτική Ψυχολογία 3 3 1,5 5
SLT_103 Ανατομία-Φυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου 3 3 1,5 5
SLT_104 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 3 3 1,5 5
SLT_105 Εισαγωγή στην Στατιστική και Πληροφορική 2 1 1 3.5 1,5 5
SLT_106 Εισαγωγή στη Λογοπαθολογία 3 1 4 1,5 5
  ΣΥΝΟΛΟ 30

 

 

 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
    ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
SLT_201 Ιατρικές Επιστήμες στη Λογοθεραπεία Ι 3 3 1,5 5
SLT_202 Γνωστική Ψυχολογία 3 3 1,5 5
SLT_203 Ψυχοφυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου 2 1 3 1,5 5
SLT_204 Γλωσσική Ανάπτυξη – Κατάκτηση Γλώσσας 3 1 4 1,5 5
SLT_205 Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 3 1 4 1,5 5
SLT_206 Δεοντολογία του Επαγγέλματος 3 3 1,5 5
          ΣΥΝΟΛΟ   30
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
SLT_207 Γερμανική Γλώσσα I 2        

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
    ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
SLT_301 Ιατρικές Επιστήμες στη Λογοθεραπεία ΙΙ 3       3 1,5 6
SLT_302 Κλινική Ψυχολογία: Ψυχοπαθολογία 3 1 4 1,5 6
SLT_303 Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές 3 1 4 1,5 6
SLT_304 Ακοολογία 3 1 4 1,5 6
SLT_305 Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας 3 1 4 1,5 6
          ΣΥΝΟΛΟ   30

 

 

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
    ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
SLT_401 Συντακτική Δομή και Διαταραχές του Λόγου 3       3 1,5 5
SLT_402 Μαθησιακές δυσκολίες στις Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας 3 1 4 1,5 5
SLT_403 Διαταραχές της Κατάποσης – Δυσφαγία 2 1 1 3,5 1,5 5
SLT_404 Κλινική Άσκηση Α1 (Ανάλυση-Αξιολόγηση) 2 3 3,5 1,5 5
SLT_405 Διαταραχές της Φώνησης 2 1 1 3,5 1,5 5
SLT_406 Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας 3 1 4 1,5 5
          ΣΥΝΟΛΟ   30
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
SLT_407 Γερμανική Γλώσσα ΙΙ 2

 

 

Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
    ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
SLT_501 Κλινική Νευροψυχολογία 3 3 1,5 5
SLT­_502 Ψυχολογία της Γλώσσας και Νευρογλωσσολογία 3 1 4 1,5 5
SLT_503 Διαταραχές Ροής – Τραυλισμός 2 1 3 1,5 5
SLT_504 Αφασίες και συναφείς Διαταραχές 3 1 4 1,5 5
SLT_505 Κλινική Άσκηση Α2 (Ανάλυση-Αξιολόγηση) 2 3 3,5 1 5
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (επιλέγεται ένα)
SLT_506 Ανάλυση Λογοπαθολογικής βιβλιογραφίας στην Αγγλική γλώσσα 3 3 1,5 5
  Προτεινόμενα άλλων Τμημάτων (Πίνακας 1) με βάση τη διαθεσιμότητα  
          ΣΥΝΟΛΟ   30

 

 

 

 

 

ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
    ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
SLT_601 Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας 3 1 4 1,5 6
SLT_602 Επίκτητες γνωστικές- γλωσσικές διαταραχές επικοινωνίας 3 1 4 1,5 6
SLT_603 Κλινική Άσκηση Β1 (Διαχείριση-Παρέμβαση) 2 4 4 1,5 7
SLT_604 Αποκαταστατική Ακοολογία 3 1 4 1,5 6
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (επιλέγεται ένα)
SLT_605 Μεθοδολογία  της Έρευνας και Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων 2 1 1 3,5 1,5 5
  Προτεινόμενα άλλων Τμημάτων (Πίνακας 1) με βάση τη διαθεσιμότητα
          ΣΥΝΟΛΟ   30

 

 

Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
    ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ    
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
SLT_701 Τεχνολογία Ομιλίας, Λόγου & Εναλλακτικής Επικοινωνίας 2 1 1 3,5 1,5 6
SLT_702 Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες 3 1 4 1,5 6
SLT_703 Κλινική Άσκηση B2 (Διαχείριση-Παρέμβαση) 2 4 4 1,5 7
SLT_704 Αναπτυξιακές Διαταραχές σε Σύνδρομα και Ειδικούς Πληθυσμούς 3 1 4 1,5 6
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (επιλέγεται ένα)
SLT_705 Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Διγλωσσία 3 1 4 1,5 5
SLT_706 Λογοπαθολογική Πρακτική Βάσει Ενδείξεων 3       3 1,5 5
  ΣΥΝΟΛΟ 30

 

Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
    ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ    
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
SLT_801 Κλινική Πρακτική Άσκηση στη Λογοθεραπεία     20   10 4 10
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (επιλέγονται 4 μαθήματα εκτός Πτυχιακής ή 2 και Πτυχιακή Εργασία)
SLT_802 Συμβουλευτική 3       3 1,5 5
SLT_803 Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας 3 3 1,5 5
SLT_804 Τεχνολογία Βοηθημάτων Ακουστικής Ενίσχυσης 3 3 1,5 5
  Προτεινόμενα άλλων Τμημάτων (Πίνακας 1) με βάση τη διαθεσιμότητα (≤3) 3 3 5
SLT_805 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 10 10 4 10
          ΣΥΝΟΛΟ   30